Tuomiokirjoja Pentin perheestä

Pentti Rouhiaiseen liittyvät tuomiokirjat:

Tähän on kopioitu ne tuomiokirjasuomennokset, jotka liittyvät epäilyksettä Penttiin tai hänen perheeseensä.

Räisälän syyskäräjät 2.-3.9.1667 s.788

Tuomittiin Pentti Rouhiainen Kaukolasta maksamaan 1 tynnyri kauraa, koska hänen sikansa ovat syöneet (ne) Jaakko Montoselta. Eräät lautakunnan jäsenet todistavat tämän ja Heikki Henttinsen tulee ne ulosmitata.

Räisälän syyskäräjät 6.-7.10.1671 s.374

Määrättiin Matti Käkönen ja Nuutti Paavilainen katsastamaan, kuinka suuren kappaleen peltoa Lauri Everi on Brandt’in luvalla ottanut itselleen Pentti Rouhiaiselta. Sen jälkeen tehdään tarkempi päätös.

ja samat käräjät s.374

Lauri Everi Kaukolasta astui esiin ja valitti naapuristaan Pentti Rouhiaisesta, joka oli hänen kaskestaan, jonka hän (Everi) oli kylän yhteiseltä suolta hakannut ja raivannut, anastanut itselleen kolmisen kapanalaa maata ja ympäröinyt sen aidalla. Hänellä oli todistajinaan kaksi lautamiestä Matti Käkönen ja Sipi Pessi, jotka todistivat, että tämä Lauri on jo korjannut kaksi satoa peräkkäin samalta maalta ja kun hän aikoi kylvää maan kolmannen kerran, tämä Rouhiainen tulee, eikä vain väkisin kylvä, vaan valtaa ja ympäröi aidalla kaikki. He todistivat koko lautakunnan kanssa, että kaikki on kylän yhteistä metsää ja suota. Tähän Rouhiainen väitti, että koska hän oli samalla maalla kaivanut ojan erään suokappaleen ympäri ja viljellyt sitä koska Lauri Everin hakkaama ja viljelemä (maa) oli hänen aluettaan, niin sanoo ottaneensa sen itselleen aitauksellaan ja jo kylväneensä. Koska todistetaan, että metsä on yhteistä, olisi Rouhiaisen pitänyt maksaa sakkoa 40 markkaa väkivallasta maanlain/kuninkaankaaren 28. luvun mukaan. Mutta hänen tietämättömyytensä ja köyhyytensä takia hänet armahdettiin 9 markan sakolla tällä kertaa rakennuskaaren 41.luvun mukaan ja tuomittiin menettämään satonsa sekä luovuttamaan samaisen maan Lauri Everille nautittavaksi ja viljeltäväksi. Tästä Rouhiainen vetosi laamanninoikeuteen.

Räisälän talvikäräjät 20.-21.1674 s. 3

Koska Pentti Rouhiainen myöntää olleensa yhtiössä setänsä pojan Yrjö Rouhiaisen kanssa ennen ruptuuriaikaa (1656-58), jolloin tehtiin se velka, jota porvari Hannukaisen poika perii heiltä, niin julistettiin tuomio, että hän maksaa suhteellisesti saman velan 4 markalla 28(?) äyrillä kuparirahaa, ja velkoo sitten veljiään miten parhaiten voi.

Tämähän osoittaa, että Pentillä oli veljiä, mitä ei ollut mainittu Pullin sukupuussa eikä ole ollut esillä muussakaan yhteydessä! Entä miksi Pentti velkoo veljiltään? Eikö tarkoittane, että myös veljet ovat olleet velanottoaikana samassa talossa (yhtiössä)?

Räisälän syyskäräjät 30.-31.8.1680 s.784

Yrjö Rouhiainen Kaukolasta tuomittiin maksamaan kappalaiselle, herra Isac Jackariukselle todistettu ja tunnustettu valka, 3 riikintaalaria eli 12 taalaria kuparirahaa aikaisemman arvon mukaan, minkä hän on edesmenneelle venäläiselle Iivana Tukialle velkaa ja jonka hän (Tukia?) on testamentannut herra Isac’ille. Tästä kirkkoherran, herra Erich Molleniuksen on saatava 10 taalaria kuparirahaa mainitun vainajan hautausmaksuksi.

Venäläinen tarkoittaa tähän aikaan yleensä kreikanuskoista karjalaista. Tämä Yrjö lienee Pentin serkku.

Räisälän ym. syyskäräjät 12.-17.11.1688 s.246v-247

Sakotettiin Pentti Rouhiaista Kaukolasta 3 markalla, koska hän ei tullut käräjille vastaamaan Pentti Ohvolle samasta kylästä siitä, että oli pystyttänyt navettansa viisi viikkoa sitten tämän Ohvon tuvan ikkunan alle suureksi haitaksi Ohvolle, kun aurinko ei pääse paistamaan hänen tupaansa eikä sinne pääse puukuorman kanssa. Lautamies Nuutti Paavilainen ilmoitti haastaneensa hänet. Näin ollen mainittua Rouhiaista kehotetaan siirtämään pois samaisen rakennuksensa, jos hän haluaa välttää laillisen rangaistuksen, koska mainitut lautamiehet Nuutti Paavilainen ja Yrjö Montonen myös todistavat, että rakennus on pystytetty suureksi haitaksi Ohvolle. Muuten hänet haastetaan seuraaville käräjille. Tähän aikaan talot rakennuksinen lienevät olleet lähekkäin keskellä kylää, joten näinkin on voinut käydä.

Räisälän ym. syyskäräjät 10.-15.10.1692 s.92

Lauri Pentinpoika Rouhiainen Kaukolasta on veljensä Yrjön kanssa soutanut veneellä viime vuoden elokuun 21.pnä, joka oli sunnuntai, 3 penikulmaa Särksaloon ollakseen veljensä puhemiehenä, laiminlyöden jumalanpalveluksen sinä päivänä, kuten hän itse myöntää ja kirkkoherra Johan Nigraeus kirjallisesti ilmoittaa. Nimismies todistaa haastaneensa molemmat lautamies Nuutti Paavilaisen kautta käräjille, kuten Lauri itsekin myöntää. Heidät tuomittiin kumpikin 40 markan sakkoon sapatin rikkomisesta sapatinrikkomisasetuksen 3. ja 11. kohdan mukaan. Penikulma 1600-luvun alussa oli n. 6 km, v:sta 1649 se oli 10 689 m. Näin saimme tietää, että kaksi Pentin pojista oli tässä vaiheessa aikuisia. Jos puhemiestehtävä tuotti tulosta, oli Yrjöllä sittemmin myös perhettä.

Räisälän talvikäräjät 10.-13.3.1697 s.104

Sipi Pekanpoika Ohvo Räisälän pitäjästä ja Kaukolan kylästä valittaa kovasti Jaakko Everistä ja Pentti Rouhiaisesta, samasta kylästä, että he ovat viime kesänä väkisin (niittäneet) Hautapellonniityn, vaikka hän on saanut tämän oikeusistuimen lopullisen tuomion ja päätöksen 18.p:ltä maaliskuuta 1695, minkä johdosta hänellä on mielestään pysyvä, moittimaton omistusoikeus (niittyyn). Hän anoi, että heitä rangaistaisiin lainmukaisesti valitetusta harjoitetusta väkivallasta. Vastaajat esittivät tämän oikeusistuimen antaman todistuksen 28, 29.p:ltä maaliskuuta 1695 eräistä heidän esiin tuomistaan todistajista Nurminiityn ja tämän niityn suhteen, mutta asia on jäänyt silleen. Tämän näytön nojalla oikeus toteaa, että heidän väkivaltansa Ohvon niittyjen heinänteossa ja muussakin viljelyksessä, raivauksessa ja kylvössä, jota he ovat ottaneet tehdäkseen, on tuskin puolustettavissa. Sen vuoksi Jaakko Everi ja Pentti Rouhiainen menettämään, mitä he ovat Sipi Ohvolle kuuluvilta tiluksilta saaneet, ja heinän puutteessa korvaamaan sen arvo rahassa. Kumpikin tuomittiin myös tekemästään väkivallasta sakkoihin maanlain kuninkaankaaren 28.luvun mukaan, 40 markkaa kummallekin, sekä kihlakunnanoikeuden tuomion rikkomisesta 3 markkaa maanlain käräjäkaaren sen luvun mukaan. Vastaajien on myös korvattava Ohvolle käytetyt oikeudenkäyntikulut yhteensä 1 taalari 8 äyriä hopearahaa.

Asia oli em. mukaan ollut esillä jo kevätkäräjillä 1695, josta Pulli ei ollut kirjannut tuomiota, ehkä arkistossa ei ole kaikkia asiakirjoja. Ohvolla ja Pentillä eivät naapurisuhteet ole ilmeisesti olleet kovin lämpimät, olihan Pentti tuomittu yhdeksän vuotta tätä käräjätapausta aikaisemmin purkamaan navetta Ohvon tuparakennuksen tuntumasta.

Räisälän syyskäräjät 2.-6., 8.11.1697 s.324

Lukkari Esko Eskonpoika Kaukolan kylästä todisti, että talollinen Pentti Rouhiainen pitää hallussaan hänen viljelykseensä ottamansa tilan niittyä nimeltä Kortesuo, 6 kuormanalaa. Tämän vahvistukseksi hän toi esiin vanhan laamannin(käräjien) lautamiehen Eerikki Oravan, joka on asunut samaa tilaa ennen Venäjän ruptuuria. Vastaaja sanoi, että hän on pitkän aikaa tehnyt niityltä heinää moitteetta ja on raivannut enemmän kuin puolet. Tämän asian oikea laatu voidaan tutkia mukavimmin itse paikalla ja näin ollen oikeus totesi aiheelliseksi määrätä vuokraajana luotetun Åke Ohlssonin ottamaan selkoa tämän asian oikeasta laidasta tulevana kesänä, jos Luoja suo, minkä jälkeen asiassa seuraa se päätös, joka voi olla sopiva.

Samat käräjät s.325v

Risto Tajunen Kaukolan kylästä kertoi, että hänen appensa oli luvannut hänelle viidennen osan omaisuudestaan, ja valitti, että hän (epäselvä) ei viime talvena ollut saanut jaossa viljaa kuin kuudennen kapan. Lauri Rouhiainen antoi isänsä puolesta oikeudelle Tajusen anomuksen johdosta vastauksen, että Taju on saanut viidennen osan kokonaan muusta omaisuudesta paitsi viljasta, joka on jaettu suhteellisesti kuuteen osaan isän vielä eläessä. Kuudes osa on tarkoitettu hänen (isän) elatuksekseen. Oikeus katsoo, että Risto Tajunen ei ole tässä järjestelyssä vähimmässäkään määrin syrjitty. Näin ollen julistetaan hänen vaatimuksensa lisäviljasta arvottomaksi ja hänen on tyydyttävä siihen osuuteen sekä viljasta että muusta, jonka hän on jo saanut haltuunsa.

Edelleen samat käräjät s. 325v-326

Risto Tajunen Kaukolasta valitti Lauri Rouhiaisesta, samasta kylästä, että hänen (Rouhiaisen) hevosensa ovat laitumella ollessaan turmelleet hänen kaurasatonsa Saviahonsuolla, mikä lautamies Nuutti Montosen arvion mukaan on verotusarvoltaan 1 tynnyri kauraa. Mainittu lautamies sanoi, että vahinko johtui siitä, ettää Rouhiainen oli jättänyt aitauksen eräältä kohdasta auki korjattuaan heinää aitauksen sisältä, minkä jälkeen hevoset pääsivät sisälle ja näin tämä valitettu vahinko oli tapahtunut. Näin ollen Lauri Rouhiainen tuomittiin maksamaan tästä vahingosta korvaus lautamiehen arvion mukaan: 1 tynnyri kauraa sekä 24 äyriä hopearahaa oikeudenkäyntikuluina.

Sivulla 324 syytetiin Penttiä Kortesuon laittomasta hallussa pitämisestä. Samojen käräjien pöytäkirjan seuraavalla sivulla mainitaan viljasta, joka oli jaettu kuuteen osaan isän vielä eläessä. Pentti oli siis kuollut maaliskuun ja marraskuun välillä. Kuollutta voitiin vielä syyttää käräjillä (s.324). 1600-luvun viimeisinä vuosina lienee ollut katovuosia, joten näiden haasteiden taustaa voidaan ajatella nälän tuottamana, mutta on Laurin ja langon välillä ehkä ollut muutenkin huonot suhteet.

Pöytäkirjasta toteamme, että Pentillä on ollut tytär, joka oli naimisissa Tajusen kanssa. Tajunen oli saanut viidennen osan omaisuudesta ja Pentti oli tarkoittanut kuudennen osan omaksi elatuksekseen. Tästä voinemme päätellä Pentillä olleen viisi lasta, kuten jäljempänä seuraavista tuomioista vielä varmistuu. Pentti kuoli ilmeisesti leskenä. Vaimosta ei kuitenkaan löydy mitään viitettä pöytäkirjateksteissä.

Tuomiokirjoista käy selville, että Pentti oli viljellyt maata Kaukolassa jo 1650-luvun alkupuolella, joten olemme seuranneet hänen vaiheitaan noin 45 vuoden ajalta. Pentin kuoltua näyttäisi talosta olleen vastuussa Lauri ja tässä vaiheessa oli hänellä “hevosia” eli enemmän kuin yksi. Kun myöhemmin mainitaan vielä pojista Esko, on Pentin apuna ollut ainakin kolme poikaa, jotka käsittämiään viljelyoikeuksia puolustaessaan pystyivät poistamaan pellolta naapurit, pääteltänee tästä, että pojilla on ollut voimaa ja kokoa. Elämä ei suinkaan ole ollut helppoa.

Räisälän syyskäräjät 21.-26.11.1698 s.218v-219

Kymmenniekka Henrik Reesman Räisälästä ilmoitti oikeudelle tiedoksi, että Lauri Pentinpoika Rouhiainen Kaukolasta oli hyökännyt hänen kimppuunsa ja repinyt tukasta, kun hän oli kutsumassa häntä (Rouhiaista) hovin työhön. Lauri koetti kieltää tämän, mutta Nuutti Savolaisen, samasta kylästä, valallinen todistus sai hänet vakuuttuneeksi. Näin ollen Lauria sakotettiin 6 markalla hopearahaa kaupunginlain haavoittamisenkaaren 12 luvun mukaan tahallisuudesta sekä määrättiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut 1 taalarilla hopearahaa. Kun tämä oli julistettu, Lauri sanoi, että hän (kymmenniekka?) määrää hovin työstä lahjuksilla ja lahjoilla, mikä myös pyynnöstä merkittiin pöytäkirjaan.

Teksti tuo esiin useita mielenkiintoisia näkökohtia. Oli kulunut vuosi edellisten käräjistä. Mainitaan Nuutti Savolainen, joka kirkonkirjoissa on vuonna 1760 kuolleen Pentti Rouhiaisen appi. Tässä tuli nyt esiin, että väkeä määrättiin hoviin töihin. Olivatko pojat kenties olleet aikaisemmin hovin töissä, mutta Lauri nyt isäntänä katsoi voivansa siitä kieltäytyä? Tässä tulee myös jälleen esiin väkivaltainen käyttäytyminen.

Räisälän talvikäräjät 3.-8., 10.-12.2.1702 s.12-12v

Sakari Muukkonen Räisälän pitäjästä valittaa Esko ja Yrjö Rouhiaisesta samasta pitäjästä, koska he ovat vastoin hänen tahtoaan määränneet hänelle heidän veljensä perinnönjaossa ikivanhan lehmän, joka pian sen jälkeen on kuollut(?), heidän pesäänsä kuuluvan lehmän sijasta, joka on poikinut vain 2 kertaa. Lauri Rouhiainen todisti samoin, mitä Esko ja Yrjö eivät voineet kieltää. Näin ollen heidät tuomittiin antamaan Sakarille nuori lehmä sekä 24 äyriä hopearahaa oikeudenkäyntikuluina. Samoin heidän tulee toimittaa hänelle se uhkasakko, jonka vastaajat ovat ottaneet pois Sakarilta ja jonka he ovat aluksi antaneet hänelle suosiolla 6 vuodelta paimenen palkkaa.

Pulli totesi tästä: Tekstistä ei käy selville, mihin Muukkosen vaatimus perustui,. Hänen täytyi olla jollain tavalla sukua Rouhiaisille tai ehkä lankomies.

Mitä mahtanee tarkoittaa “hänelle heidän veljensä perinnönjaossa”? Jos tämä on kirjausvirhe tarkoittaen isän perinnönjakoa, olisi Muukkonen naimisissa Pentin tyttären kanssa, joka olisi aikaisemmin mainittu toinen Pentin tytär. Näyttäisi siltä, että Muukkonen on aikanaan ollut paimenena Rouhiaisilla. Nyt Lauri todisti Muukkosen puolesta ja Eskoa ja Yrjöä vastaan! Olivatko Esko ja Yrjö jollakin tavalla juonineet lehmien vaihtamisella?

Räisälän syyskäräjät 1.-5., 7.-11.12.1703 s.162

Lauri, Yrjö ja Eskeli Rouhiainen Kaukolasta esittivät, että Tuomas Ahokkaan, samasta kylästä, koira on raadellut kuoliaaksi 4 heille kuuluvaa sikaa, jotka lautamies Montonen on arvioinut yhteensä 11 taalarin 16 äyrin kuparirahaa arvoiseksi. Koska he vahvistivat tämän valituksensa karja(nhoitaja?) Risto Ohvon sekä Valpuri Ramman todistuksella, tuomittiin Ahokas maksamaan sikojen arvo asianosaisille sekä 24 äyriä hopearahaa oikeudenkäyntikuluina ja lisäksi sakkoja 3 markkaa maanlain rakennuskaaren 47 luvun mukaisesti.

Tässä veljekset mainitaan sikojen omistajina. Aikaisemman päätöksen pohjalta näytti, että Esko ja Yrjö eivät enää olisi olleet yhdessä Laurin kanssa, mutta tässä he pitivät karjaa samassa tarhassa. Pentin ja hänen poikiensa vaiheita käsittelevät tuomiokirjamerkinnät päättyivät tähän.

Pentin pojanpoika oli Pentti, joka meni naimisiin Nuutti Savolaisen Anna-tyttären kanssa. Pentti tavataan kirkonkirjamerkinnöissä. Kaukolan kirkonkirjojen pitäminen alkoi vasta vuonna 1752.

Suuri Pohjan sota (Iso Viha) oli alkanut vuonna 1700 ja venäläiset valtasivat Käkisalmen vuonna 1710. Rauha solmittiin vuonna 1721, jolloin alue liitettiin Venäjään. Vuoden 1724 henkikirjassa ei mainita kaikkia niitä Rouhiaisia, joiden olettaisimme kirkonkirjamerkintöjen mukaan tuolloin asuneen Kaukolassa. Joko osa perheestä on sodan johdosta ollut muualla tai asiakirjamerkinöissä on puutteita.

Toivottavasti mahdollisissa jatkoselvityksissä vielä joskus löydämme lisää tietoja!

Comments are closed.